Gratis verzending vanaf €70.00 ex. BTW

Snelle verzending

Borduren & Bedrukken

Verkoop – , leveringsvoorwaarden van Betson Bedrijfskleding & Activewear te Gulpen Gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond onder nummer 62701665

Bestellingen in onze webshop
1) “U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening tenzij anders overeengekomen en dit per email bevestigd wordt. Indien u gebruik maakt van uw herroepings recht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat met labels en orginele verpakking aan Betson Bedrijfskleding & Activewear geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@betson.nl.
U ontvangt dan van ons een retour formulier waarop u tevens dient aan te geven of u het product wilt omruilen of dat u het aankoopbedrag teruggestort wilt hebben op uw rekening. Bij het laatste geval vragen wij u tevens naar de reden waarom u het product terugstuurt.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

 

2) Samples en zichtzendingen worden op aanvraag gratis door ons verstuurd met recht op retourneren binnen 14 dagen waarbij u zelf de verzendkosten voor het retourneren dient te betalen.

 

3) Het aanbod op onze website is met grote zorg voorzien van de juiste productomschrijving om u als klant een goede voorlichting en boordeling te kunnen geven aan het product. De afbeeldingen geven een zoveel mogelijk ,waarheidsgetrouwe weergave van de producten. De verkopende partij Betson Bedrijfskleding & Activewear kan desondanks niet garanderen dat de
kleuren in de afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

4) Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. De in onze offertes voorkomende prijzen zijn 30 dagen geldig. Bij interne en externe prijsverhogingen, alsmede bij overmacht, molest, wijzigingen in valuta en im-en exportcontingenten zijn wij gerechtigd onze prijsstelling zonder goedkeuring van de koper aan te passen.

 

5) Het is Betson Bedrijfskleding & Activewear tevens toegestaan de overeengekomen levertijd met 14 dagen te overschrijden indien door overmacht, molest , bij importproblemen of bij
productievertragingen bij fabrikanten de afgesproken leveringstermijn niet gehaald kan worden.

 

6). Backorders en gedeeltelijke naleveringen die onderdeel maken van een totale bestelling worden gratis verstuurd naar de klant.

 

7) Reclames van bedrukte of geborduurde artikelen moeten schriftelijk binnen 14 dagen na levering gemeld worden.

 

8) Samples en zichtzendingen worden op aanvraag gratis verstuurd met recht op retourneren binnen 14 dagen waarbij u zelf de verzendkosten voor het retourneren dient te betalen.

 

9) Geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

 

10). Zendingen boven € 150,- exclusief btw, worden francovrij naar de afnemer verstuurd in Nederland waarbij de verzendkosten voor rekening van Betson Bedrijfskleding & Activewear zijn. Voor orders beneden de € 150,- excl.btw geldt het verzendtarief van de expediteur welke staat vermelde op onze site.

 

11) Orders verstuurd naar het buitenland binnen de EU worden vanaf € 1000,- zonder verzendkosten voor de afnemer geleverd. Beneden de € 1000,- geldt het verzendtarief van de expediteur welke staat vermeld op onze site.

 

12) Reclames betrekking hebbende op garanties omtrent technische hoedanigheden van de geleverde goederen (zoals waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid e.d .) kunnen slechts worden ingediend indien de betreffende garantie door de verkoper schriftelijk is verleend, dan wel tot uitdrukking is gebracht door middel van labels, etiketten e.d.
Ons contactadres is: Betson Bedrijfskleding, Sleedoorn 1, 6271 EM, Gulpen Telefoon: 043-6043606, Mobiel 06 – 51235946, e-mail:info@betson.nl, Internet:www.betson.nl Kamer van Koophandel: nr: 62701665 BTWnr: NL 854924954B01

 

13) Gestuurde facturen per post of elektronisch per e-mail dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Na overschrijding van de betalingstermijn (31 ste dag na factuurdatum) heeft de verkoper (Betson Bedrijfskleding & activewear) het recht een rente te heffen van 0,9% per maand met een minimum van € 40,00. In dit geval, evenals in geval van staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling of faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, is de koper verplicht op de eerste aanvraag daartoe, de goederen welke ons eigendom blijven zolang de ver schuldigde geldelijke bedragen niet volledig zijn voldaan, te onzer beschikking te stellen en zijn wij gerechtigd deze goederen terug te nemen., onverlet ons recht op schadever goeding. Wij zijn alsdan gerechtigd alle met de koper lopende contracten zonder enige rechterlijke tussenkomst te annuleren en de koper is verplicht tot vergoeding van daaruit voor ons ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle bedragen die verschuldigd zijn ineens opvorderbaar.

 

14) Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering buiten de wettelijke rente van 0,9% per maand verhoogd met 15% administratiekosten en de kosten van een incassobureau. Voorts vallen alle hieruit voortvloeiende gerechtskosten, ten laste van de koper.

 

15) In geschillen is volgens de gewone competentieregels de bevoegde rechter (steeds de rechter der woonplaats c.q. plaats van vestiging van de verkoper) bevoegd kennis te nemen van alle rechtsvorderingen, die terzake van of in verband met de koopovereenkomst door de verkoper of koper worden ingesteld.

 

16) Speciaal vervaardigde modellen en ontwerpen uit de productie van de verkoper Betson Bedrijfskleding & Activewear blijven onvervreemdbaar eigendom van Betson Bedrijfskleding & Activewear, ongeacht afspraken over exclusiviteit van ontwerp of kleur(combinaties). Het kopiëren van deze ontwerpen / modellen is derhalve niet toegestaan. Ook digitale ontwerpen mogen in generlei wijze zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt of gekopieerd.

 

17) Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Roermond

 

18) De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen koper en verkoper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

19) De prijzen in genoemde offertes en aanbiedingen zijn exclusief btw. 20) Aanbiedingen en offertes gelden niet voor eventuele nabestellingen tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

21) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

22) Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat de verkoper is uitgegaan van de door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de verkoper kenbaar behoorde te zijn.

 

23) Levering geschiedt af showroom/magazijn van verkoper.

 

24) Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 25)Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor d levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening van koper. 26) Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale levertermijn. 27) Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 25 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.